Sønderborg Samfundet

Vedtægter

Vedtægter for Sønderborg Samfundet

Vedtægter for Sønderborg Samfundet

Vedtaget på den ordinære generelforsamling d. 27. december 2005 og d. 27. december 2006.

§1

Foreningens navn er Sønderborg Samfundet

§2

Foreningens formål er at vedligeholde forbindelsen mellem Sønderborg Statsskole/Sønderborg Gymnasium og HF-Kursus tidligere elever indbyrdes og mellem disse og deres gamle skole.

§3

Enhver, der har været elev i, samt enhver, der er eller har været lærer ved Sønderborg Statsskole/Sønderborg Gymnasium og HF-Kursus, kan blive medlem. Derudover kan interesserede i skolen og dens arbejde søge om optagelse som medlem af foreningen.

§4

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§5

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt. Der indkaldes til denne med mindst 14 dages varsel i årsskrifter eller ved annonce i den lokale dagspresse. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen, som skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabet
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt

Forslag fra medlemmer skal behandles på generalforsamlingen, såfremt de foreligger skriftligt hos foreningens formand senest 8 dage før generalforsamlingen.

§6

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og den skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/10 af medlemmerne ønsker det. I givet fald skal indkaldelsen ske med tidsfrister og på samme måde som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen med det eller de punkter, som skal behandles ved den ekstraordinære generalforsamling.

§7

På den ordinære generaforsamling vælges en bestyrelse, bestående af en formand og seks bestyrelsesmedlemmer samt to revisorer. Valgperioden er to år, således at formanden og tre bestyrelsesmedlemmer og én revisor vælges i år med lige årstal, de øvrige i år med ulige årstal.

§8

Bestyrelsen konstituerer sig i øvrigt selv med valg af kasserer og næstformand.

§9

Foreningen udgiver et årsskrift, som tilsendes samtlige medlemmer. Bestyrelsen udpeger årsskriftets redaktion.

§10

Den ordinære generalforsamling træffer bestemmelse om såvel det faste årlige medlemskontingent samt kontingent for livsvarigt medlemskab. Beløb indkommet som kontingent for livsvarigt medlemskab føres på en særlig konto på regnskabet, så det fremgår, hvor stor en del af disse midler, der er indgået i driften af foreningen.

§11

Ændringer i foreningens love kan kun finde sted efter enslydende vedtagelser på to hinanden følgende ordinære generalforsamlinger og kræver mindst 2/3 fleretal blandt de fremmødte.

§12

Foreningen kan ophæves, når mindst 3/4 af samtlige medlemmer stemmer herfor. Eventuel formue tilfalder i så fald Sønderborg Samfundets Lånefond.